Geen producten (0)

Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Muziekhandel Frans van der Hauw, gevestigd te Sneek, hierna te noemen "Muziekhandel Frans van der Hauw", aangegaan. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de webwinkel van Muziekhandel Frans van der Hauw. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Muziekhandel Frans van der Hauw.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Muziekhandel Frans van der Hauw afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-4 Indien overeenkomsten via de webwinkel worden aangegaan, treedt de 'Wet kopen op Afstand' in werking:
1-4-1 De opdrachtgever heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product, indien de koopovereenkomst via de webwinkel tot stand is gekomen. Binnen 14 dagen kan de opdrachtgever het product retour zenden.
1-4-2 Als de opdrachtgever een product retour zendt, brengt Muziekhandel Frans van der Hauw alleen de portokosten in rekening. Het product moet onbeschadigd zijn, in de originele verpakking (onbeschadigd) en compleet met toebehoren en accessoires (onbeschadigd) worden geretourneerd. Van de volgende produkten mag de verzegeling niet verbroken zijn: cd, dvd, software en blaasinstrumenten (I.v.m. hygiëne).
1-4-3 Eventuele financieringsovereenkomsten worden bij retourzending binnen 14 dagen automatisch door Muziekhandel Frans van der Hauw ontbonden.
1-4-4 Het product wordt uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de opdrachtgever geleverd. Indien Muziekhandel Frans van der Hauw na 30 dagen het product niet heeft geleverd, kan de opdrachtgever de koop ongedaan laten maken. Dit geldt niet als beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
1-4-5 Muziekhandel Frans van der Hauw is verplicht om, indien de opdrachtgever een product binnen de afkoelingsperiode retour zendt, het betaalde bedrag terug te betalen, mits voldaan aan artikel 1-4-2. Muziekhandel Frans van der Hauw kan bepalen dat het terugbetalen geschiedt in de vorm van een tegoedbon met dezelfde waarde als het betaalde bedrag. Deze tegoedbon is niet inwisselbaar tegen geld en kan binnen een jaar weer ingeleverd worden bij Muziekhandel Frans van der Hauw.
1-4-6 Muziekhandel Frans van der Hauw verstrekt altijd de volgende gegevens, voordat een koopovereenkomst wordt aangegaan:
- De identiteit en het postadres
- De belangrijkste kenmerken van het product
- De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
- De kosten van aflevering (indien van toepassing)
- Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand
- Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
- De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
1-4-7 De leverancier moet uiterlijk bij aflevering de volgende gegevens verstrekken: -De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode. Dit zal schriftelijk worden doorgegeven.
-Het bezoekadres van de leverancier.
-Gegevens over eventuele garantie.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de opdrachtgever, gaat de afkoelingsperiode van 14 dagen pas in op het moment dat de opdrachtgever wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.
1-4-8 Speciaal voor opdrachtgever bestelde, aangepaste en/of geproduceerde produkten kunnen niet retour worden gezonden. Dit wordt op de orderbevestiging vermeld. Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af winkel, werkplaats of magazijn, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Muziekhandel Frans van der Hauw zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Muziekhandel Frans van der Hauw niet.
Artikel 3 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Muziekhandel Frans van der Hauw.
Artikel 4 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, ruiling en reparatiewerkzaamheden wordt eerst bindend voor Muziekhandel Frans van der Hauw door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met Muziekhandel Frans van der Hauw aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Artikel 5 Annuleren
5-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door  Muziekhandel Frans van der Hauw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Muziekhandel Frans van der Hauw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht  Muziekhandel Frans van der Hauw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
5-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Muziekhandel Frans van der Hauw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 6 Levertijd en plaats van aflevering
6-1 Levering geschiedt af winkel, werkplaats of magazijn, ter keuze van Muziekhandel Frans van der Hauw.
6-2 Opgegeven levertijden gelden bij benadering.
6-3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
6-4 Wanneer door Muziekhandel Frans van der Hauw verkochte goederen na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen, staan die goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Artikel 7 Transportrisico
7-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.
7-2 Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door goederen geleden.
7-3 Bij aankomst van de goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.
Artikel 8 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Muziekhandel Frans van der Hauw binden de laatste niet, voorzover ze door Muziekhandel Frans van der Hauw niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9-1 Muziekhandel Frans van der Hauw is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten.
9-2 Evenmin is Muziekhandel Frans van der Hauw aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens het door, of vanwege hem afleveren van goederen aan eigendommen van kopers, opdrachtgevers of derden, noch voor schade tijdens die aflevering toegebracht aan andere goederen, welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden.
9-3 Muziekhandel Frans van der Hauw is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levering van producten.
Artikel 10 Garantie
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 11 Materialen
11-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
11-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
11-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Muziekhandel Frans van der Hauw doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 12 Reclame
12-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Muziekhandel Frans van der Hauw terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Muziekhandel Frans van der Hauw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12-2 Muziekhandel Frans van der Hauw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
12-4 Indien de reclame naar het oordeel van Muziekhandel Frans van der Hauw c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Muziekhandel Frans van der Hauw hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Muziekhandel Frans van der Hauw is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
12-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13-1 Zolang Muziekhandel Frans van der Hauw geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Muziekhandel Frans van der Hauw.
13-2 Muziekhandel Frans van der Hauw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
13-2 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 14 Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Muziekhandel Frans van der Hauw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Muziekhandel Frans van der Hauw, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Muziekhandel Frans van der Hauw, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Muziekhandel Frans van der Hauw overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Muziekhandel Frans van der Hauw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 15 Prijzen
15-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
15-2 Indien na de overeenkomst de prijzen welke de leveranciers aan Muziekhandel Frans van der Hauw berekenen voor de inkoop van goederen, de lonen, sociale lasten, belasting toegevoegde waarde e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
15-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
15-4 Muziekhandel Frans van der Hauw brengt de wettelijk vastgestelde Verwijderingsbijdrage in rekening.
Artikel 16 Wanprestatie en ontbinding
16-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is.
16-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Muziekhandel Frans van der Hauw in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
16-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Muziekhandel Frans van der Hauw eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Muziekhandel Frans van der Hauw op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 17 Betaling
17-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17-2 Muziekhandel Frans van der Hauw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
17-3 Muziekhandel Frans van der Hauw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
Artikel 18 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Muziekhandel Frans van der Hauw, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Artikel 1 Object van deze overeenkomst
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen "Muziekhandel Frans van der Hauw", gevestigd te Franeker, hierna te noemen Muziekhandel Frans van der Hauw en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.
Artikel 2 Kredietwaardigheid
Elke met Muziekhandel Frans van der Hauw aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Muziekhandel Frans van der Hauw van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Muziekhandel Frans van der Hauw zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3-1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
Artikel 4 Levering en terugbezorging
4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Muziekhandel Frans van der Hauw op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Muziekhandel Frans van der Hauw terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Muziekhandel Frans van der Hauw zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Muziekhandel Frans van der Hauw een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van Muziekhandel Frans van der Hauw op verdere schadevergoeding.
Artikel 5 Leveringstermijn
Indien Muziekhandel Frans van der Hauw zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Muziekhandel Frans van der Hauw er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijden van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
Artikel 6 Controle op goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.
Artikel 7 Personeel van Muziekhandel Frans van der Hauw
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van Muziekhandel Frans van der Hauw, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Muziekhandel Frans van der Hauw aansprakelijk.
Artikel 8 Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
Muziekhandel Frans van der Hauw te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Muziekhandel Frans van der Hauw te vrijwaren;
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Muziekhandel Frans van der Hauw te doen geschieden.
Artikel 9 Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 10 Waarborgsom
10-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Muziekhandel Frans van der Hauw een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
10-2 Muziekhandel Frans van der Hauw behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.
10-3 Muziekhandel Frans van der Hauw is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Muziekhandel Frans van der Hauw heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
Artikel 11 Verzekering
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging etc., o.a. ten gevolge van brand.
Artikel 12 Schade en gebreken
12-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Muziekhandel Frans van der Hauw te melden. Zonder toestemming van Muziekhandel Frans van der Hauw mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
12-2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Muziekhandel Frans van der Hauw slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
12-4 Muziekhandel Frans van der Hauw is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen ov voor ruiling te accepteren.
12-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Muziekhandel Frans van der Hauw niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal Muziekhandel Frans van der Hauw terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
Artikel 14 Opzegging/ontbinding
14-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Muziekhandel Frans van der Hauw. Indien partijen zijn overeengekomen dat Muziekhandel Frans van der Hauw, bij beëindiging van deze overeenkomst, de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
14-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Muziekhandel Frans van der Hauw worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen en of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoon gemaakt, is Muziekhandel Frans van der Hauw gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
14-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Muziekhandel Frans van der Hauw bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
14-4 Indien de huuroverkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Muziekhandel Frans van der Hauw gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Muziekhandel Frans van der Hauw op verdere schadevergoeding.
Artikel 15 Mededelingsverplichtingen huurder
15-1 Huurder dient Muziekhandel Frans van der Hauw onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Muziekhandel Frans van der Hauw dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
15-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
Artikel 16 Vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Muziekhandel Frans van der Hauw terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Muziekhandel Frans van der Hauw een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
Artikel 17 Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 18 Retentierecht
Wanneer Muziekhandel Frans van der Hauw goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle door Muziekhandel Frans van der Hauw gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht
Artikel 20 Betaling
20-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Muziekhandel Frans van der Hauw is gerechtigd , indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,24% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20-3 Muziekhandel Frans van der Hauw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Muziekhandel Frans van der Hauw, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Algemene Voorwaarden van Muziekhandel Frans van der Hauw